Startpagina > BIM > Wie is er betrokken bij BIM?

Voordelen van BIM voor alle bouw- en vastgoedactoren

Het dagelijks gebruik van BIM brengt veel voordelen met zich mee voor alle bouw- en vastgoedactoren.

Bij bouw of renovatie is de eerste actor de opdrachtgever. Hij moet de drijvende kracht zijn en de eerste aanzet geven om een BIM-project te starten.

Het is echter wenselijk dat alle belanghebbenden van het project de BIM-aanpak steunen. Hoe meer belanghebbenden ervan overtuigd zijn dat ze er baat bij zullen hebben, des te succesvoller BIM zal zijn.

Over het algemeen genomen hebben alle bouw- en vastgoedactoren er in verschillende mate belang bij om aan de slag te gaan met BIM en het vervolgens dagelijks te gebruiken.

Studie en ontwerp van het gebouw

Voor Architectenbureaus, Stabiliteitsbureaus, Bureaus voor speciale technieken, Landmetersbureaus, Bureaus voor infrastructuur en wegen & netwerken en Studiebureaus voor akoestiek

BIM vergemakkelijkt de verificatie, de wijziging en de bekrachtiging van het gebouwontwerp.

Dankzij het 3D-model kunnen de verschillende initiatiefnemers het project vanuit alle hoeken bekijken en het ontwerp gedetailleerd bestuderen, in elke fase van het project.

Op elk moment kan 3D-software in real time zowel grafische als niet-grafische 2D-plannen produceren. Met het 3D-model is het ook gemakkelijker om te controleren of aan de normen is voldaan. Het maakt prestatieanalyses en -simulaties mogelijk om het energieverbruik van het gebouw tijdens de bouw en het gebruik te optimaliseren.

De kwaliteit en de duurzaamheid van gebouwen verbeteren

Door het delen van 3D-modellen kunnen stabiliteits- of technische studiebureaus zich baseren op elementen die reeds door de architect zijn geschetst. Ze kunnen dus sneller werken en het risico op fouten verkleint.

Wanneer het studiebureau wijzigingen moet aanbrengen, kan de architect deze zeer snel valideren of becommentariëren.  Na validatie deelt het studiebureau het 3D-model opnieuw met de architect, waardoor deze laatste tijd wint en het risico op fouten opnieuw vermindert.

De centralisatie van informatie van het 3D-model op een CDE (BIM 360 bijvoorbeeld) vereenvoudigt de coördinatie van alle technieken en studies vóór aanvang van de bouwwerf. Dit garandeert de nauwkeurigheid van begrotingsramingen en de samenhang tussen alle documenten in het dossier.

Tot slot vergemakkelijkt het gecentraliseerde 3D-model ook de levering van de as-built-bestanden aan het einde van de bouwwerf.

Controlebureaus

Bij een project is het van essentieel belang dat een controlebureau controleert of de regels van de kunst worden nageleefd. Deze controle vindt plaats vanaf de ontwerpfase tot het einde van de werken.

De BIM-integratie in deze discipline zorgt ervoor dat praktijken evolueren en dat de veiligheid en de prestaties van projecten verbeteren. Met behulp van een digitaal BIM-model kan de controleur:

  • Een beter inzicht krijgen in het project, vooral in het geval van complexe architectuur
  • De waakzaamheidspunten en de non-conformiteiten beter visualiseren dankzij het versturen van aantekeningen in het model
  • Eenvoudiger communiceren met alle actoren dankzij de bijbehorende commentaren
  • Met behulp van gespecialiseerde tools een automatiseringsproces ontwikkelen om de naleving van de regelgeving te controleren

Projectmanagement vóór en tijdens het bouwen

Voor de Opdrachtgevers, Projectontwikkelaars, Assistenten bij projectmanagement

Gedurende het gehele project vergemakkelijkt BIM de controle op de programmering. Daarnaast kan BIM 3D-modellen uit de gegevens extraheren om ze te kunnen vergelijken met alle eisen.

De opdrachtgever kan de gegevens in de 3D-modellen dan controleren en valideren. Zo kan hij het project van nabij volgen en ingrijpen wanneer hij dat nodig acht.

De bouwkosten verminderen

Dankzij BIM is het mogelijk prijzen te integreren in het 3D-model. De hoeveelheden kunnen vooraf dus gecontroleerd worden om onaangename verrassingen te voorkomen en rekening te kunnen houden met de budgettaire beperkingen bij het bouw- of renovatieproject.

Als er wijzigingen nodig zijn, kan BIM de budgettaire gevolgen onmiddellijk vaststellen, om zo de begroting in real time te controleren (cost control) en de gevolgen van eventuele wijzigingen (CRQ of change request) na te gaan.

Met behulp van het 3D-model kan de evolutie van de bouw- of renovatiekosten gecontroleerd worden.

De bouwtijd verkorten

Aangezien BIM elk object van het 3D-model kan koppelen aan de overeenkomstige taak, is het mogelijk om zeer snel en op elk moment te controleren of de bouwtijd wordt nageleefd en of de aanpassingen zijn uitgevoerd. Zo kunnen mogelijke vertragingen worden opgespoord en vermeden.

Indien er wijzigingen op de planning staan, is het mogelijk om de impact daarvan in real time te te controleren. Het 3D-model wordt gebruikt om de voortgang van het bouwschema gedurende het bouwproces te bewaken.

De projectprestaties verbeteren en het verbruik verminderen

Tijdens het ontwerpproces is het dankzij de centralisatie van de gegevens mogelijk om verschillende analyses en simulaties uit te voeren zonder risico op fouten.

Deze analyses en simulaties zijn gemakkelijk uit te voeren en kunnen ook voor betere resultaten en energieprestaties zorgen, alsook voor een vermindering van het energieverbruik zodra het gebouw in gebruik is.

Constructie van het gebouw

Voor Gezondheids- en veiligheidscoördinatoren

Met BIM is het mogelijk om risico’s sneller te voorzien en te beheersen.

BIM zorgt voor een globale visie op veiligheid, een visie die zo vroeg mogelijk in het project wordt geïntegreerd. BIM herkent sneller risico’s in verband met circulatie, opslagruimten, werken op hoogte, enz., waardoor het mogelijk is om ze beter te beheersen.

Voor Aannemers en Installateurs

De visie van de bouwwerf vóór het eigenlijke bouwen verbetert.

Dankzij het samenstellen van 3D-modellen kunnen bedrijven het project analyseren voordat de bouw begint, om mogelijke problemen, nalatigheden en/of intertechnische conflicten te detecteren die men tijdens de ontwerpfase over het hoofd heeft gezien.

Met behulp van BIM kunnen studiebureaus nadenken en oplossingen voorstellen alvorens tot uitvoering over te gaan. De pre-constructieve visie stelt bedrijven in staat de geografische situatie gemakkelijker te analyseren. Ze kunnen hun kranen gemakkelijk opzetten door de actieradius ervan te controleren en, op dezelfde manier, de opslagruimten om efficiënter en veiliger te werken.

De bouw van gebouwen vergemakkelijken

Met behulp van het 3D-model kunnen bedrijven gedetailleerdere producten maken.

De interventies van de werkploegen alsook de bestellingen en de leveringen worden op geschikte tijdstippen gepland. Dit leidt tot een vermindering van afval en van het aantal onnodige en onnauwkeurige bestellingen.

Exploitatie van het gebouw

Beter geïnformeerde en tevreden Eigenaars, Verenigingen van eigenaars, Beheer- en onderhoudsbedrijven

BIM en het as-built-model verstrekken alle beschikbare gegevens over de onderdelen van het gebouw, waardoor het mogelijk is het gebouw te beheren op basis van betrouwbare informatie, waaronder:

  • planning van mogelijke werken,
  • onderhoudscontracten,
  • onderhoud en herstellingen,
  • data van ingebruikname,
  • de levensduur van de voorzieningen,
  • enz.

Alle informatie die tijdens het ontwerp- en bouwproces is verzameld, verschijnt in het 3D-model. Deze informatie wordt vervolgens geordend om een 3D as-built-model te maken. Dit model vormt de basis voor de eigenaar om het gebouw in gebruik te nemen, te bewonen, te beheren, te exploiteren en te onderhouden.

De renovatie van alle soorten gebouwen vergemakkelijken

BIM kan betrouwbare informatie en plannen van de huidige situatie voorzien. Dit is immers niet noodzakelijk het geval voor projecten die geen beroep doen op BIM.

Het is niet omdat het te renoveren gebouw mogelijk zeer oud is dat BIM niet gebruikt kan worden. BIM biedt technologieën aan, zoals puntenwolken die gecreëerd zijn door een 3D-scanner, om snel en betrouwbaar de nodige opmetingen uit te voeren voor de realisatie van het renovatieproject.

BIM-software kan deze puntenwolk gebruiken als referentie voor architecten en studiebureaus.

Een van de belangrijkste zaken bij een renovatie is het vermijden van „verrassingen”. Dankzij de maximale centralisatie van gegevens bij BIM vermindert dit risico. Bovendien kan de opdrachtgever aan de hand van de 3D-visualisatie van het 3D-BIM-model zien welke delen van het gebouw toegankelijk blijven tijdens de werkzaamheden.