Startpagina > TASE > TASE Privacybeleid

U bent klant of bezoeker van onze website. In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 met betrekking tot de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens, is het uw recht te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Zodat u hiervan op de hoogte bent en dit kunt controleren.

Dit privacybeleid (hierna ook: ‘beleid’) is dan ook bedoeld om alle betrokken natuurlijke personen (hierna ‘u’ genoemd) te informeren over de manier waarop TASE Research SA (hierna ‘wij’ genoemd) persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in het kader van de activiteiten, evenals over de wijze waarmee de betrokken natuurlijke persoon dit gebruik moet kunnen controleren.

 1. Reikwijdte van dit privacybeleid

Met het begrip persoonsgegevens (hierna ook: ‘gegevens’) bedoelen we: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Een persoon is ‘identificeerbaar’ wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar één of meer elementen die specifiek voor hem of haar zijn.

Om ieder misverstand te voorkomen is dit privacybeleid alleen van toepassing op onze relaties met natuurlijke personen.

 • Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De beheerder van uw gegevens is TASE Research SARL, gevestigd te 37, Val Saint André. L-1128 Luxemburg, geregistreerd onder het ondernemingsnummer TVA (LU) 191.078.84 Luxemburg en bereikbaar per e-mail of telefonisch (tijdens kantoortijden) op +352 20202702.

 • Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de persoonsgegevens van bezoekers van onze website www.tase.lu (hierna de ‘site’), die wij met betrekking tot onze diensten verwerken.

4. Wat bedoelen we met ‘verwerking van persoonsgegevens’?

Met ‘verwerking van persoonsgegevens’ bedoelen we elke verwerking van gegevens die u kunnen identificeren als natuurlijk persoon, te weten:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres voor de levering en/of facturering van uw bestellingen van artikelen die door TASE Research SARL worden verkocht
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres, de naam van de cookies die in uw browser zijn opgeslagen en de beveiligingsinformatie voor uw gebruikersaccount (behalve uw wachtwoord).

Met ‘verwerking’ bedoelen we het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, raadplegen, gebruiken, archiveren, wissen of definitief vernietigen van deze gegevens.

 • Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

5.1. Persoonsgegevens die u met ons deelt

Wij verzamelen de gegevens die u ons verstrekt in het kader van onze activiteiten, bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van het abonnement op onze diensten, u een bestelling plaatst, u zich inschrijft op een nieuwsbrief, een verzoek doet voor een contactmoment, u een gebruikersaccount aanmaakt of u ons uw gegevens gewoon vrijwillig verstrekt. Dit kan telefonisch, schriftelijk of digitaal (bijvoorbeeld via een e-mail) gebeuren.

5.2. Persoonsgegevens van niet-klanten

Via verschillende kanalen, bijvoorbeeld door prijsvragen en acties via onze website of op social media kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van mensen die (nog) geen klant zijn. Dit doen we om deze mensen een zo relevant mogelijk aanbod van onze diensten te kunnen doen. Hierbij wordt uw recht op informatie gewaarborgd en leggen wij dit op aan derden die in dit kader (voor ons) uw gegevens zouden verzamelen. Dit doen we, voor zover van toepassing, contractueel en, indien wettelijk vereist, met uw toestemming.

 • Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

6.1 Proportionele verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Hierbij verwerken we enkel die gegevens die nodig zijn voor het betreffende doel.

Zo kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken:

 • In verband met de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze dienstverlening;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • Om onze legitieme belangen te verdedigen. Hierbij zorgen we altijd voor een balans tussen deze belangen en het respecteren van uw privacy, zeker wanneer u minderjarig bent.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor een van deze drie doeleinden, vragen wij u altijd om toestemming om uw gegevens te mogen verwerken.

6.2 Onze verwerkingsactiviteiten

Meer specifiek verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren en beheren van contracten en klanten, zoals hun administratie, inclusief boekhouding en belastingen, beheer van bestellingen, opvolging van contracten en facturatie, het beantwoorden van verzoeken van klanten (ook als deze via het online contactformulier zijn gedaan);

 • Het uitvoeren van studies, statistieken, onderhoud en continue verbetering van onze producten, diensten, website, evenals personalisatie, creatie van gebruikersprofielen, optimalisatie van algemene, commerciële en marketingstrategieën, waaronder het creëren en beheren van gebruikersaccounts, loyaliteitsprogramma’s en gerichte promoties;
 • Navigatie, gebruiksvriendelijkheid en optimalisatie van de website en de functionaliteit hiervan, als ook van het gedeelte voor bezoekers met een gebruikersaccount;
 • Het benaderen van prospects (direct marketing), zoals het al dan niet gericht versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie en/of uitnodigingen. Dit kan digitaal zijn via sms en social media en/of per post. Dit kunnen aanbiedingen zijn, acties en/of informatie over het bedrijf, met uw toestemming en/of in het legitieme belang van het bedrijf om zijn diensten aan zijn klanten te promoten;
 • Het beveiligen van onze producten, diensten, website en andere applicaties;
 • Naleving van alle wetgeving die van toepassing is op ons bedrijf;
 • Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

7.1. Onze technische en organisatorische maatregelen

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens en uw vertrouwen in ons te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijzigingen, beschadiging, onbedoelde of ongeoorloofde toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze medewerkers zijn opgeleid om vertrouwelijke gegevens goed te beheren. Daarnaast passen wij verschillende technische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd toegang en gebruik, verlies of diefstal. Dit doen we door middel van: wachtwoordbeveiliging, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus programma’s, detectie van inbraak en anomalieën en toegangscontroles voor onze medewerkers. Bij een datalek met schadelijke gevolgen voor uw persoonsgegevens wordt u als klant persoonlijk op de hoogte gebracht dankzij de wet voorziene omstandigheden.

Onze software voor gegevensbeheer en -opslag wordt continu bijgewerkt.

Het aantal medewerkers van TASE Research SARL met toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt en onze medewerkers zijn zorgvuldig geselecteerd. Zij hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren.

7.2. Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers op ons hoofdkantoor en op de hosting van de TASE Research SARL-websites, in het bijzonder bij CONBELL (Gent), in België voor de e-commercesite.

 • Op welke juridische grondslag verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens worden, enkel met uw toestemming, verzameld voor de uitvoering van de contractuele relatie die wij met u aangaan, of, indien van toepassing, op basis van de toestemming die is gegeven door een persoon die een of meer formulieren op de site heeft ingevuld.

Wanneer genoemde verwerking niet nodig is voor deze contractuele uitvoering, dan is verwerking gebaseerd op de legitieme belangen van TASE Research SARL als professionele organisatie. Met name informatie en monitoring van uw bestanden en beheer en preventie van fraude zorgen voor efficiëntie bij het uitvoeren van onze contracten, het leveren van onze diensten en het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het herkennen van manieren waarmee we de dienstverlening aan onze klanten kunnen verbeteren en het beschermen van onze commerciële, financiële en economische belangen.

 • Verkopen wij uw gegevens aan derden of geven wij uw gegevens door?

9.1. Gegevensoverdracht

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. We geven ze ook niet door aan derden, tenzij:

 • Dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van TASE Research SARL Services. We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden die deze gegevens verwerken in naam en namens TASE Research SARL (zoals een databasebeheerder, een reclamebureau of een andere dienstverlener), aan belanghebbenden in uw contract (zoals leveranciers, onderaannemers in verband met de uitvoering van de diensten), enzovoorts.

Uw gegevens worden alleen verzonden om de doelen te bereiken die zijn aangegeven door TASE Research SARL. Deze gegevens worden vervolgens aan derden doorgegeven om hier enkel mee te doen wat hen door TASE Research SARL is opgedragen.

 • Er een wettelijke verplichting is, met name in de strijd tegen het witwassen van geld.
 • Er een legitiem belang is voor TASE Research SARL of de relevante derde partij.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door, als dit uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleert. U wordt hier altijd in volledige transparantie over geïnformeerd (behalve in het geval van wettelijke uitzonderingen). Zo kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan partners, incassobureaus en juridische dienstverleners, maar ook aan partners waarmee wij in het kader van een bepaalde actie samenwerken.

9.2. Internationale verwerking van uw persoonsgegevens

Indien uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, dan zorgen wij er door middel van contractuele of andere maatregelen voor dat dergelijke gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten, vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten in overeenstemming met de Europese regelgeving.

10. Beveiligingsmaatregelen bij uitbesteding
Wanneer gegevensverwerking namens ons moet worden uitgevoerd, maakt TASE Research SARL alleen gebruik van onderaannemers, die voldoende garanties bieden met betrekking tot de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van dit beleid en de bescherming van uw rechten gegarandeerd wordt.

11. Hoe bepaalt u welke persoonsgegevens wij mogen gebruiken voor algemene informatie doeleinden en hoe doet u dat?


11.1. TASE Research SARL privacy-instellingen

U hebt de mogelijkheid om de privacy instellingen voor uw persoonlijke gegevens te bepalen door contact met ons op te nemen of via uw persoonlijke gebruikersaccount op onze site.

Als u technisch gezien in staat bent om de doeleinden te bepalen waarvoor we uw gegevens kunnen verzamelen en verwerken, willen we, om elk misverstand te voorkomen, specificeren dat deze beperking niettemin moet worden beoordeeld met betrekking tot onze wettelijke verplichtingen en de noodzaak om de diensten van TASE Research SARL uit te voeren.

11.2. Afmelden voor marketingcommunicatie

Wanneer u geen enkele vorm van commerciële communicatie meer wenst te ontvangen, heeft u het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen het gebruik door TASE Research SARL van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Hiervoor hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen. Dit doet u online:

 • Via uw gebruikersaccount
 • Of door helemaal onderaan nieuwsbrieven die naar u zijn gestuurd, op de link “uitschrijven” te klikken en/of door uw “voorkeuren” te wijzigen
 • Of per e-mail via het adres: info@tase.be

Let op: het feit dat u dit soort berichten niet meer van ons wenst te ontvangen, doet uiteraard geen afbreuk aan ons recht om digitaal contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van de diensten of indien de wet ons daartoe verplicht.

12. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel van de eerste verwerking te bereiken. De bewaartermijn kan dus verschillen en is afhankelijk van het beoogde doel:

 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen: om aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen, zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens maximaal 7 jaar te bewaren;
 • Wettelijke noodzaak: om bepaalde gegevens (met name uw contract, uw facturen en uw correspondentie met betrekking tot klachten hierover) te bewaren als bewijs in geval van geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van de diensten van TASE Research SARL.

Deze gearchiveerde gegevens hebben echter een zeer beperkte toegang.

Aan het einde van de toepasselijke bewaartermijnen worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

13. Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

13.1. Overzicht van uw privacyrechten

Uw recht op toegang

U hebt het recht om ons te allen tijde te vragen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, wanneer wij deze verwerken, deze gegevens te raadplegen en aanvullende informatie te ontvangen over:

 • De doeleinden waarvoor we deze verwerken;
 • De relevante categorieën persoonsgegevens;
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers (inclusief ontvangers in derde landen);
 • Indien mogelijk, de bewaartermijn of, indien niet mogelijk, de criteria voor het bepalen van deze termijn;
 • Het bestaan ​​van uw privacyrechten;
 • Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • De informatie die we hebben over de bron van de gegevens als we persoonsgegevens verkrijgen via een derde partij; en
 • Het bestaan ​​van een automatisch besluitvormingsproces.

U heeft ook het recht om een ​​gratis kopie van de verwerkte gegevens te verkrijgen, in een begrijpelijke vorm.

Uw recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ontoereikende of verouderde persoonsgegevens onmiddellijk te laten corrigeren, hetzij online via uw gebruikersaccount door zelf de nodige wijzigingen aan te brengen, hetzij door rechtstreeks contact met ons op te nemen op het volgende e-mailadres: info@tase.be

Om uw gegevens up-to-date te houden, vragen wij u vriendelijk om wijzigingen, zoals verhuizing, wijziging van uw e-mailadres of wijziging van uw identiteitskaart, aan ons door te geven.

Uw recht op het wissen van uw gegevens (het “vergeetrecht”)

U heeft in de volgende gevallen het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen/verwijderen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt door TASE Research SARL;
 • U heeft uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking door TASE Research SARL;
 • U heeft uw recht van verzet op geldige wijze uitgeoefend en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking door TASE Research SARL die prevaleert;
 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Uw Persoonsgegevens zijn verzameld terwijl u nog minderjarig was.

Houd er rekening mee dat we niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan essentieel is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of omdat we wettelijk verplicht zijn dit te doen. In onze reactie op uw verzoek zullen wij u hierover meer informatie verstrekken.

Uw recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen als een van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van deze persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt dan beperkt voor een periode waardoor TASE Research SARL de juistheid van de gegevens kan controleren;
 • De verwerking van uw gegevens is onwettig: in plaats van te verzoeken om verwijdering van uw gegevens, verzoekt u om het gebruik ervan te beperken;
 • TASE Research SARL heeft uw gegevens niet langer nodig voor de initiële doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor de erkenning, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten: in plaats van te verzoeken om verwijdering van de gegevens, is het gebruik ervan beperkt tot het vaststellen, uitoefenen of verdediging van wettelijke rechten;
 • Zolang er geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking, verzoekt u om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te “herstellen”, bijvoorbeeld om gemakkelijker van provider te kunnen veranderen. Dit is alleen mogelijk voor persoonsgegevens die u zelf aan TASE Research SARL heeft verstrekt, op basis van een machtiging of de Dienst die aan TASE Research SARL is toevertrouwd. In alle andere gevallen kunt u dus geen gebruik maken van dit recht (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting).

Aan dit recht zijn twee aspecten verbonden:

 • U kunt TASE Research SARL vragen om de relevante persoonsgegevens op te halen in een gestructureerd, veelgebruikt en voor een computer leesbaar formaat; en
 • U kunt TASE Research SARL vragen om de betreffende persoonlijke gegevens rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te verzenden. In dit kader bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat u opgeeft voor de overdracht. TASE Research SARL heeft het recht om uw verzoek te weigeren als de overdracht technisch onmogelijk is.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om, in uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer de verwerking in het kader van het gerechtvaardigd belang van TASE Research SARL of in het kader van het algemeen belang is. TASE Research SARL zal de verwerking van uw persoonsgegevens opschorten, tenzij TASE Research SARL kan aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de uwe of als de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met de observatie, de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten (bijvoorbeeld het indienen van een vordering bij de rechtbank).

Uw recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen voorafgaand aan de intrekking.

13.2. In praktijk

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

U kunt ons een e-mail sturen op: info@tase.lu . Om uw recht op toegang uit te oefenen en om elke onrechtmatige publicatie van uw persoonsgegevens te voorkomen, moeten wij uw identiteit verifiëren. Bij twijfel of onjuistheid zullen wij u eerst om aanvullende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart).

Zijn er kosten aan verbonden?

U kunt uw privacyrechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of overdreven is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan. In dat geval hebben wij het recht en de keuze om – conform de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – (i) u een redelijke vergoeding in rekening te brengen (rekening houdend met de administratieve kosten verbonden aan het verstrekken van de gevraagde informatie of de gevraagde communicatie) en de kosten die gepaard gaan met het nemen van de gevraagde actie), of (ii) om te weigeren aan uw verzoek te voldoen.

In welk formaat ontvang ik een reactie?

Als u uw verzoek digitaal indient, wordt de informatie indien mogelijk ook digitaal verzonden, tenzij uw verzoek anders aangeeft. We sturen u in ieder geval een beknopt, transparant, begrijpelijk en helder antwoord.

Wanneer ontvang ik een reactie?

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en hun aantal kan deze termijn eventueel met twee maanden worden verlengd. In geval van verlenging van de termijn zullen wij u binnen een maand na ontvangst van het verzoek hiervan op de hoogte stellen.

Wat kan ik doen als TASE Research SARL niet op mijn verzoek reageert?

Wij zullen u in onze reactie altijd informeren over de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthouder en in beroep te gaan bij de rechter.

14. Stel vragen aan TASE Research SARL

Voor meer informatie over dit privacybeleid of voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen met onze klantenservice via e-mail: info@tase.lu of telefonisch (tijdens kantooruren): +3352 20202702.

15. Blijf op de hoogte van aanpassingen

TASE Research SARL kan dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van marktontwikkelingen en nieuwe verwerkingsactiviteiten van TASE Research SARL.

In dergelijke gevallen zullen wij u spontaan op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dit beleid en/of van (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

16. Toezichthoudende autoriteit Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be  / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be