Startpagina > TASE > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

TASE Research sa/nv

TVA (BE) 0428.252.822 RPM BRUXELLES

Kolonel Picquartlaan 51-53, 1030 Bruxelles

Tél. +32 (2) 242 72 20. Email : info@tase.be

Artikel 1: Toepassingen en afwijkingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TASE Research sa/nv (hierna “TASE”) en haar klanten (hierna de “Klant”), alsook in het algemeen op al hun zakelijke relaties. In voorkomend geval worden zij aangevuld met bijzondere voorwaarden.

Onze algemene en bijzondere voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. Zelfs in dat geval blijven de onderhavige verkoopvoorwaarden van toepassing op alle punten waarop niet uitdrukkelijk afstand is gedaan. Zij worden geacht door de Klant te zijn aanvaard door het enkele feit van het plaatsen van de bestelling, zelfs als zij in strijd zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden. Deze laatste zijn voor ons slechts bindend als zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Onze instemming kan niet worden afgeleid uit het feit dat wij de overeenkomst hebben aanvaard zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of andere soortgelijke bepalingen van de klant.

Artikel 2: Keuze van producten en diensten

Vóór het sluiten van de overeenkomst wint de Klant alle nodige adviezen in en vergewist hij zich ervan dat de door hem te bestellen hardware, software en/of diensten overeenstemmen met zijn behoeften en het door hem beoogde gebruik. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een eventuele fout in de keuze of beoordeling van d e klant.

Artikel 2.A: Supporttickets

Stilzwijgende verlengingsovereenkomst:

Door aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden geeft de klant die Support Tickets koopt of heeft aangeschaft, TASE RESEARCH sa/nv toestemming om stilzwijgend en zonder voorafgaande kennisgeving het laatste aantal bestelde Support Tickets te verlengen. Verlenging is van toepassing zodra het saldo van Support Tickets is opgebruikt.

Voorwaarde voor het toekennen van de reputatie bij stilzwijgende verlenging:

De klant behoudt het recht om zonder voorafgaande kennisgeving af te zien van de stilzwijgende verlenging. Om dit te doen, deelt de klant, voordat de Support Tickets zijn uitgeput, de naam schriftelijk mee aan TASE RESEARCH sa/nv op het volgende e-mailadres: support@tase.be of per gewone post.

Verbruik van supporttickets:

De interventietijd voor een Support Ticket bedraagt ​​10 minuten.

Een Support Ticket wordt als verbruikt beschouwd vanaf het moment dat de klant per e-mail wordt geïnformeerd dat zijn verzoek door onze supportdienst is afgehandeld.

Elke interventie die de interventietijd van 10 minuten overschrijdt, resulteert in het verbruik van extra Support Tickets totdat de interventieaanvraag door onze supportdienst wordt afgesloten.

Als gevolg hiervan wordt de Support Tickets-rekening van de klant afgetrokken van het aantal Support Tickets gerelateerd aan de duur van de interventie.

Aan het einde van de interventie wordt de klant per e-mail op de hoogte gebracht van het resterende saldo aan Support Tickets.

Artikel 3: Geldigheid van aanbiedingen en bestellingen

Alle bestellingen van de Klant zijn bindend voor deze laatste. De werknemers, handelsvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van de Cliënt worden onherroepelijk geacht over het vereiste mandaat te beschikken om de Cliënt richting, tegenover, naar ons te binden. Elke bestelling waarvan de factuur op verzoek van de Cliënt aan een derde wordt toegezonden, maakt de Cliënt en de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van alle in de algemene en bijzondere voorwaarden opgenomen verplichtingen.

Tenzij anders bepaald zijn onze offertes 30 dagen geldig vanaf de datum van afgifte van het document. Elke klacht wegens mogelijke of vermeende onjuistheden in onze orderbevestiging moet, op straffe van uitsluiting, TASE bereiken binnen een week na de bevestiging. Al onze prijzen zijn nettoprijzen, exclusief BTW, af fabriek, plus kosten en belastingen.

Artikel 4: Annulering

Als de Klant een bestelling annuleert, moet de Klant aan TASE een forfaitaire en onherleidbare annuleringsvergoeding betalen die gelijk is aan 30 % van de volledige prijs van de bestelde producten of diensten.

Artikel 5: Vervoer, risico’s en verwijdering

Ongeacht de plaats of wijze van levering reizen de producten op risico van de klant vanaf de plaats van afhaling tot de plaats van bestemming, tenzij de verzending geschiedt met onze eigen middelen of tenzij schriftelijk anders door ons is overeengekomen.

TASE is niet aansprakelijk voor handelingen van derden of voor overmacht. Tijdens het vervoer is het materiaal niet door TASE verzekerd, voor rekening van de klant, alleen op speciale schriftelijke instructies van de klant en op kosten van de klant.

Artikel 6: Diversen in verband met de levering

Wij zijn alleen verplicht de producten te leveren en de diensten te verlenen die uitdrukkelijk in de orderbevestiging of het contract zijn vermeld. Alle andere producten en diensten worden aan de Klant in rekening gebracht tegen de geldende tarieven, die op verzoek verkrijgbaar zijn.

Het verrichten van diensten schept slechts middelenverplichtingen onzerzijds, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverplichting.

De duur van de dienstverleningscontracten wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Bij gebreke van een schriftelijke kennisgeving binnen de in de bijzondere voorwaarden genoemde termijnen worden de overeenkomsten stilzwijgend verlengd.

TASE behoudt zich het recht voor om de training uit te stellen als het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt.

Artikel 7: Leveringstermijnen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de termijnen slechts bij wijze van indicatie gegeven en zijn zij niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering geeft in geen geval aanleiding tot annulering van een bestelling of tot enige schadevergoeding, tenzij wij in gebreke blijven en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om deelleveringen te doen die een deelverkoop vormen. Deze gedeeltelijke leveringen kunnen in geen geval de weigering rechtvaardigen om de geleverde producten te betalen.

Als de omstandigheden d e uitvoering van de levering of dienst onmogelijk maken – in het bijzonder in alle gevallen van overmacht zoals staking, uitsluiting, ongeval, slecht weer, blokkade, in- of uitvoerverbod, stopzetting van de productie of levering door de fabrikant, enz. -behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om producten te leveren die gelijkwaardig zijn aan die welke in het contract zijn vermeld. -Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om producten te leveren die gelijkwaardig zijn aan de in het contract vermelde producten de klant heeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8: Aanvaarding van de levering

Als de geleverde producten beschadigd of onvolledig zijn, in geval van een fout of een ander gebrek aan overeenstemming, is de Klant verplicht de producten te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Elke klacht betreffende de geleverde producten moet binnen vijf werkdagen na ontvangst schriftelijk worden ontvangen, onder vermelding van het nummer van de verzendingsnota. Na het verstrijken van deze termijn wordt het product geacht definitief door de Klant te zijn aanvaard en zullen geen klachten meer in aanmerking worden genomen. Geen enkele terugzending van producten wordt aanvaard zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alleen producten in goede staat en in de originele verpakking kunnen worden geretourneerd.

Elke klacht met betrekking tot de geleverde diensten moet ons schriftelijk bereiken binnen vijf werkdagen na de datum van de dienst. Na afloop van deze termijn wordt de dienst geacht definitief te zijn goedgekeurd door de Klant en worden geen klachten meer in aanmerking genomen.

Artikel 9: Betaling en eigendomsvoorbehoud

De door de Klant betaalde voorschotten worden aangerekend op de prijs van de bestelling. Zij vormen het begin van d e uitvoering van het contract en niet een aanbetaling, waarvan het opgeven de Cliënt van zijn verplichtingen zou ontheffen. Al onze prijzen zijn vastgesteld in Euro. Voor facturen met een waarde van minder dan 4000,- Euro kunnen verwerkingskosten van 20,- Euro in rekening worden gebracht. Alle facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting, op onze maatschappelijke zetel. Onverminderd artikel 10 blijven de geleverde producten onze eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom en alle toebehoren. Zolang voornoemde betaling niet volledig is verricht, is het de Klant uitdrukkelijk verboden over de geleverde producten te beschikken, en met name de eigendom ervan over te dragen, ze in pand te geven of ze over te dragen aan welke zekerheid of welk voorrecht dan ook. Voor zover nodig wordt bovenstaand beding geacht vóór elke levering te worden herhaald. De klant verbindt zich er eveneens toe ons onverwijld per aangetekend schrijven in kennis te stellen van elke inbeslagneming door een derde.

Elke klacht betreffende een factuur, andere dan deze voorzien i n artikel 7, moet ons per aangetekend schrijven worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na de ontvangst ervan, die geacht wordt te hebben plaatsgevonden binnen de drie werkdagen na de datum vermeld op de factuur. Na het verstrijken van deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling va n een factuur wordt het uitstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 15% per jaar, elke begonnen maand. Bovendien wordt elke op de vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% van het bedrag van de factuur of het saldo ervan met een minimum van EUR 60,00 als strafbeding. Tenslotte heeft de niet-betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een niet aanvaarde wissel, elk verzoek tot minnelijke of gerechtelijke schikking, een opschorting van betaling, of elk ander feit dat de insolvabiliteit van de Cliënt kan impliceren, van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de betalingstermijn van alle openstaande facturen tot gevolg. Bovendien geven deze situaties ons het recht om zonder enige voorafgaande formaliteit al onze verplichtingen op te schorten en de lopende contracten geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder enige andere formaliteit dan kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder schadevergoeding.

Artikel 10: Garantie

De garantie met betrekking tot de verkochte producten is beperkt tot die welke door de fabrikant wordt verleend en die de klant goed kent of waarover de klant vóór het sluiten van het contract volledig wordt geacht te zijn geïnformeerd, en, in voorkomend geval, tot h e t uitgebreide garantieprogramma dat bij speciale overeenkomst wordt afgesloten. Het dekt met name niet de gevolgen van de volgende gevallen: ongeschiktheid of storing van de hardware, software, telecom of elektrische omgeving, enz.; verbruiksgoederen en normale slijtage van onderdelen; toevoeging of aansluiting van hardware of software die niet in het contract is opgenomen; wijziging van de geleverde producten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; alle gevallen van overmacht en overmacht, enz.

De garantie is in alle gevallen beperkt tot de herstelling of de vervanging van de gebrekkige producten – de keuze tussen herstelling en vervanging wordt uitsluitend door ons bepaald – met uitdrukkelijke uitsluiting van elke schadevergoeding ten opzichte van de klant of derden, behalve in geval van opzettelijke fout van onze kant. De telecommunicatiekosten zijn voor rekening van de Klant.

Wij garanderen niet de geschiktheid van hardware of software voor een bepaald probleem of voor het bedrijf van de Klant. Bovendien valt elk niet bij ons bekend gebrek dat de software zou kunnen aantasten niet onder de garantie. De toekenning van de garantie veronderstelt dat de geleverde producten in goede staat worden gebruikt, volgens de voorwaarden van de offerte of in de normale gebruiksomstandigheden die in de catalogi, mededelingen en handleidingen die ter beschikking van de Klant zijn gesteld, zijn vermeld.

De Klant verbindt zich ertoe de geleverde software op het beste revisieniveau te onderhouden, waarbij de kosten voor de aankoop van nieuwe versies voor zijn rekening zijn.

Artikel 11: Software en gebruikerslicenties.

De geleverde software blijft het exclusieve eigendom van de fabrikant. Wij verlenen de klant alleen niet-overdraagbare licenties voor het gebruik van de software.

Exclusieve toestemming om een programma op één machine tegelijk te gebruiken of op meerdere machines indien geautoriseerd door de uitgever.

De Klant is verplicht de vertrouwelijkheid van de geleverde software nauwgezet te respecteren. Zij mag haar licenties in geen enkele vorm vervreemden, in gebruik nemen, vervreemden, meedelen of uitlenen tegen vergoeding of om niet. Hij zal zich ervan onthouden de geleverde software na te maken, te laten namaken of op enigerlei wijze daartoe aan te zetten.

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, zal de klant zich strikt houden aan de gebruiksvoorwaarden van de licenties en/of producten zoals vastgelegd in de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven door elke uitgever.

Artikel 11.A: Autodesk

Het contract wordt van kracht op de datum van uitgifte van de Factuur voor een daarin vermelde periode. Ze wordt dan stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar, tenzij de opzegging door een van de partijen per aangetekende brief met ontvangstbewijs zestig (60) kalenderdagen voor de vervaldatum van de lopende contractuele overeenkomst aan de andere partij wordt opgezegd. periode en zonder dat een van de partijen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding en om welke reden dan ook als gevolg van dergelijke beëindiging.

Artikel 11.B: Adobe

Het contract gaat in op de datum van uitgifte van de Factuur. De looptijd is vastgesteld op één (1) jaar vanaf de inwerkingtreding ervan. Dit contract wordt stilzwijgend verlengd en zal onder identieke voorwaarden worden verlengd, tenzij de partijen een nieuw functioneel toepassingsgebied voor de Applicatiediensten overeenkomen om aan de behoeften van de Klant te voldoen. Het kan door elk van de partijen worden opgezegd per aangetekende brief en/of e-mail, met ontvangstbevestiging dertig (30) kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode en zonder dat een van de partijen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding en voor welke vergoeding dan ook. welke reden dan ook als gevolg van een dergelijke opzegging.

Artikel 11.C: Trimble

Elk Trimble-abonnement impliceert de stilzwijgende aanvaarding van de verlenging ervan op de vervaldatum. Het contract kan door elk van de partijen worden opgezegd per aangetekende brief en/of e-mail, met ontvangstbevestiging dertig (30) kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractperiode en zonder dat een van de partijen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding en voor welke reden dan ook als gevolg van een dergelijke opzegging.

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, zal de klant zich strikt houden aan de gebruiksvoorwaarden van de licenties en/of producten zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden voorgeschreven door elke uitgever.

Autodesk https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/fr/general-terms

Trimble https://www.trimble.com/en/legal/terms-and-conditions/terms-of-use

Chaos Group https://www.chaos.com/terms

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de Uitgever

De Uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld (hetzij op contractuele, onrechtmatige of andere basis):

Voor elk onvermogen om apparatuur of diensten of software van derden te gebruiken of om toegang te krijgen tot gegevens, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van zaken, winst, inkomsten of verwachte besparingen, arbeidsonderbreking (zowel directe als indirecte schade);

Voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade of enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de Software te gebruiken, inclusief in gevallen waarin de Uitgever op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies. De Uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de installatie van de Software.

Artikel 13: Beperkte garantie

De Uitgever kan de foutloze werking van de Software niet garanderen. De Klant en de Gebruikers worden erop gewezen dat rekenfouten kunnen optreden bij het gebruik van de Software, wegens p. ex. lokale omstandigheden en/of onvolledige of genegeerde gegevens, of gebruik van diensten of producten van derden. Elk defect dat niet bekend is bij het bedrijf en dat van invloed kan zijn op software van derden, wordt niet gedekt door de garantie. De Klant verbindt zich ertoe de geleverde Software op het beste revisieniveau te houden, waarbij de kosten voor het aanschaffen van nieuwe versies voor zijn rekening zijn, tenzij anders bepaald.

Binnen de maximale limieten die zijn toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en met uitzondering van defecten die het gebruik van de Software onmogelijk maken, biedt de Uitgever de Software AAN IN DE STAAT MET ALLE DEFECTEN en wijst hierbij elke andere expliciete, impliciete of wettelijke garantie of voorwaarde af, met inbegrip van maar niet beperkt tot , impliciete garanties (indien van toepassing), verplichtingen of voorwaarden van bevredigende kwaliteit, gebruik voor een bepaald doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten, professionele inspanningen, vrij zijn van virussen en nalatigheid voor de Software, en het leveren of falen om ondersteuning of andere diensten, informatie, software en gerelateerde inhoud te bieden door de Software, of als gevolg van het gebruik van de Software. De Software wordt niet gedekt door enige garantie of voorwaarde van ongestoord genot, ongestoord bezit, exclusiviteit met betrekking tot een Klant.

Artikel 14 : Schade aan personen en goederen

In geen geval kunnen wij contractueel of buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of andere goederen dan de geleverde producten of de producten die het voorwerp uitmaken van onze diensten. Wij zijn jegens de klant of derden niet aansprakelijk voor enige vergoeding van gevolgschade, tenzij deze het gevolg is van eigen opzet. Indirecte schade omvat met name verlies of aantasting van gegevens, winstderving, verlies van gegevens, verlies van gegevens, verlies van gegevens, verlies van gegevens, verlies van gegevens, verlies van gegevens, verlies van winst, verlies van klanten, enz. Het is dus de verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig – en in elk geval vóór elke technische interventie – back-ups te maken van zijn besturingssystemen, toepassingen en gegevens.

In ieder geval zal, als wij aansprakelijk worden gesteld voor een verwijtbare niet-nakoming van de overeenkomst, het totale bedrag van de schadevergoeding waartoe wij gehouden kunnen zijn, niet hoger zijn dan de prijs, exclusief BTW, van het beschadigde product dat is geleverd of van het materiaal dat rechtstreeks door onze diensten is beschadigd.

Geen enkele vordering van de klant, om welke reden dan ook, kan tegen ons worden ingesteld meer dan één jaar na het plaatsvinden van de gebeurtenis waarop zij is gebaseerd.

De klant vrijwaart TASE voor alle rechten en vorderingen van derden, voor elke inbreuk op octrooien, licenties of andere rechten Dienden deze inbreuk voortvloeit uit de door de klantgegeven aanwijzingen en/of informatie betreffende de uitvoering van de opdracht, of voortvloeit uit het gebruik van het materiaal door de klant.

Artikel 15 : Ons personeel

Tijdens de duur van elk dienstverleningscontract en gedurende een periode van zes maanden na het einde ervan, zal de klant zich onthouden van elke poging om rechtstreeks of onrechtstreeks een van onze werknemers aan te werven of in dienst te nemen. TASE behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen voor de veroorzaakte schade.

Artikel 16 : Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn in EURO, steeds exclusief BTW.

Als bezorg-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, worden deze apart vermeld.

Voor elke bestelling < €4000 wordt een administratiekost van 20,00 EURO aangerekend. De prijsopgave heeft uitsluitend betrekking op de artikelen zoals deze woordelijk zijn omschreven. De begeleidende foto’s zijn bedoeld als decoratie en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 17 : Algemene bepalingen (elektronische handel)

De e-commerce site van TASE, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Kolonel Picquartlaan, 51 – 53, 1030 Schaarbeek BTW BE 0428252822/ RCB: 476656 biedt haar klanten de mogelijkheid om producten te kopen in haar online shop.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling van een bezoeker van deze e-commerce site (“Klant”). Door een bestelling te plaatsen via de TASE online shop, moet de Klant deze Algemene Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere algemene verkoopsvoorwaarden. Andere algemene voorwaarden van de klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door TASE zijn aanvaard.

Artikel 18 : Gebruik van cookies

Wanneer u de site bezoekt, kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie is een tekstbestand dat de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat plaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of dat cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Het is mogelijk dat sommige grafische elementen niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 19 : Online aankopen

De klant kan via de webwinkel kiezen uit verschillende producten en diensten. De klant kan het aantal te bestellen producten en diensten kiezen, evenals de mogelijke varianten per product. De keuze wordt naar h et winkelwagentje gestuurd. Nadat alle gewenste producten en diensten in h et winkelwagentje zitten, kan de klant betalen.

De klant kan kiezen tussen de volgende betaalmethoden:

  • per kredietkaart (eventuele toepassing van administratieve kosten)
  • per debetkaart Bancontact (eventuele toepassing van administratieve kosten)
  • door overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE39 3100 7044 4419, SWIFT: BBRUBEBB

 TASE heeft altijd het recht een bestelling te weigeren.

Alle krediet- en debetkaarttransacties worden in rekening gebracht op het moment van aankoop.

Artikel 20 : Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn enkel van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van consument online aankopen doen bij TASE.

De klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de sluiting van het contract.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant TASE, Kolonel Picquartlaan, 51 – 53, hiervan op de hoogte brengen.

1030 Schaarbeek – België, tel. +32 (2) 242 72 20,info@tase.be door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. per post of e-mail) van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de Klant zijn kennisgeving betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzenden.

Als de klant heeft verzocht dat de uitvoering van de diensten begint tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een vergoeding die in verhouding staat tot hetgeen reeds is geleverd op het moment dat hij ons meedeelt dat hij de overeenkomst herroept, in verband met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Als de Klant het contract herroept, zal TASE alle tot dan toe van de Klant ontvangen betalingen, met inbegrip van de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat TASE op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Klant om het contract te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten mag TASE wachten totdat zij alle goederen heeft ontvangen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, als dit eerder is.

Extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de Klant voor een andere leveringswijze dan de door TASE aangeboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald.

TASE zal de Klant terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in elk geval zal de Klant voor een dergelijke terugbetaling geen kosten worden aangerekend.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen vóór: contracten voor het verlenen van diensten nadat de dienst volledig is uitgevoerd de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest (bijvoorbeeld het downloaden van software).

Artikel 21 : Bevoegdheid van de rechterlijke instanties

De ongeldigheid van een clausule of een deel van een clausule in deze voorwaarden laat de overige clausules of delen van clausules onverlet en de betrokken clausule of het betrokken deel van clausule wordt zoveel mogelijk vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering en beëindiging ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel en de vrederechter van de zetel van TASE of die van het arrondissement Brussel.

Artikel 22 : Demonstratieapparatuur.

De maximale termijn voor de demonstratie van de apparatuur bedraagt in ieder geval 1 week vanaf de datum van aflevering van de apparatuur, tenzij schriftelijk anders door ons is overeengekomen. De ondertekenaar – of de persoon voor wie de ondertekenaar optrad -van de “leveringsbon voor demonstratie”, hierna te noemen de bruikleennemer, verklaart met dit document dat het materieel compleet is en in goede staat verkeert en dat hij zich ertoe verbindt het op de op de “leveringsbon voor demonstratie” aangegeven uiterste datum terug te bezorgen in de staat waarin het ter beschikking is gesteld.

“. Indien de termijn wordt overschreden, wordt het op de voorzijde van de “Demonstratiebon” beschreven materiaal als aangekocht beschouwd en moet de factuur onmiddellijk worden betaald.

In geval van schade aan of tekorten van het beschreven materiaal verbindt de lener zich ertoe TASE onmiddellijk te verwittigen en de reparatie of de kosten van ontbrekende onderdelen te betalen.

Gedurende de periode waarin het materiaal wordt gedemonstreerd, blijft het exclusief eigendom van TASE.

In verband met deze verplichting moet de lener een aangetekende brief sturen naar de eigenaar van het gebouw waar het materiaal zich bevindt, om hem mee te delen dat het materiaal de exclusieve eigendom van TASE blijft. Tijdens deze periode van beschikbaarheid van de apparatuur blijft deze onder de volledige verantwoordelijkheid van de lener. Als de lener zijn verplichtingen niet nakomt, kan hem te allen tijde een rekening voor het materiaal worden gestuurd, die onmiddellijk moet worden betaald.

ALGEMENE REPARATIEVOORWAARDEN

De Algemene Reparatievoorwaarden zijn bijzondere voorwaarden van onze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Bij het repareren van een apparaat buiten de garantie of het bestellen van onderdelen kan een borgsom worden gevraagd. De borg en al onze reparaties worden contant betaald. Aanbetalingen worden in geen geval terugbetaald.

Ramingen worden opgesteld op speciaal verzoek van de klant en in alle gevallen waarin de technicus dit nodig acht. In geval van weigering van de schatting door de klant, wordt voor het opstellen van de offerte een vergoeding aangerekend van 40,- EUR per uur, met een minimum van 40,-EUR.

Onze offertes zijn altijd onderworpen aan de vervanging van onderdelen die bij de uitvoering van de reparatie defect blijken te zijn, in welk geval een aanvullende offerte ter goedkeuring aan de klant zal worden voorgelegd, met dien verstande dat alle reeds overeenkomstig de oorspronkelijke offerte uitgevoerde diensten en reparaties verschuldigd blijven.

Om van de garantievoorwaarden te kunnen profiteren, moeten de apparaten vergezeld gaan van het officiële garantiecertificaat, naar behoren ingevuld, alsmede van de aankoopfactuur of het aankoopbewijs.

Transport: Wij adviseren het gebruik van de originele verpakking, de levering van een geschikte verpakking wordt in rekening gebracht.

Voor apparatuur die niet binnen 30 dagen na verzending van het reparatiebericht wordt opgeëist, worden opslagkosten in rekening gebracht van EUR 4,00 per dag vanaf de datum van verzending.

Reserveonderdelen die tijdens de reparatie zijn vervangen, worden alleen aan de klant teruggegeven als de klant bij de overdracht een formeel verzoek heeft ingediend.

In ieder geval wijzen wij alle verantwoordelijkheid af voor de informatie, programma’s en digitale magnetische gegevens, computergegevens van welke aard dan ook, die zich in het algemeen in de aan onze werkplaatsen toevertrouwde apparatuur bevinden.

Geen enkele reparatie kan worden teruggestuurd zonder het ontvangstbewijs te overleggen. In geval van verlies wijzen wij alle verantwoordelijkheid af.

Opmerking TASE Solutions is de commerciële naam van TASE Research sa/nv

Versie : 01/01/2024